SDGs未来新聞 2023

郡山市 あさか開成高校 堀井結華さんの作品

堀井結華 さんの作品
  • 01-貧困をなくそう
  • 12-つくる責任つかう責任

郡山市 あさか開成高校 堀井結華さんの作品